Hoppa till sidans innehåll

Vår historia


Jöns Svanberg, bondson från Nederkalix, blev student i Upsala 1787, och som 23-åring utsågs han år 1794 till docent i matematik vid Uppsala Universitet.

Simkonsten i Sverige var vid denna tid praktiskt taget obefintlig. Rörelser ute i landet fanns dock för att rätta till detta missförhållande. Jöns Svanberg, stark i både tanke och handling och med ett starkt patos rörande problemet, bildade år 1796 tillsammans med några likasinnade akademiker Upsala Simsällskap. Svanberg blev den självskrivne ledaren och den drivande kraften.

Den första promotionen

I en slags viljeinriktning arrangerade Svanberg samma år den första simpromotionen med den akademiska promotionen som förebild. Som promotor bekransade Svanberg först sig själv, hans kamrater blev magistar och de unga eleverna blev kandidater. Därmed hade han angivit färdriktningen för simkonstens utveckling i landet. Och simningen hade fått en viss status samtidigt som den akademiska ritualen utsatts för en lätt drift. Möjligen avsiktlig - Svanberg var en stridbar kraft i de akademiska kretsarna. Redan under Sällskapets första år trädde Jöns Svanberg i tjänst som vice sekreterare vid Kungl.Vetenskapsakadmien. Detta fick till följd att verksamheten snabbt avtog och hotade att mötas av "sotdöden". Visserligen fanns Sällskapet kvar som sammanslutning, dock endast passivt verkande i en "fördjupande och kamratlig tillvaro".

Ordning och reda

År 1803 kom Gabriel Marklin, den excentriske överliggaren, till staden, och han såg snart nog till att blåsa nytt liv i Sällskapet. 1807 hade han tagit hand om undervisningen, vilket resulterade i att han samma år arrangerade en simpromotion, om än icke i samma högtidliga anda som den år 1796. I stället gav han den en uppsluppen utformning av studentikost snitt.

Fyra år senare fanns Carl-Gustaf Grahl i Uppsala. Han kom att räknas som landets förste egentlige simlärare och blev tillika Sällskapets sekreterare. Han började omgående reorganisera Sällskapet och fick därvid värdefullt stöd av Jöns Svanberg, som samma år tillträdde en professur i matematik vid universitetet. Under sina få år i Sällskapets tjänst fick Grahl otroligt mycket uträttat. Han införde metodik i simundervisningen, han upprättade stadgar för Sällskapet, han skapade regler för magister- och kandidatvärdigheterna, och han gav promotionerna den utformning som i sina grunddrag fortlever än i dag. På diplomen står i dag liksom på diplomen från 1813: "... och förväntar Sällskapet att detta vedermäle av aktning tillika skall erinra om den förbindelsen att efter yttersta förmåga befordra och utbreda den särdeles välgörande simkonsten". Utom detta hann Grahl att under de korta sommarmånaderna undervisa mer än 300 ynglingar i simkomsten. Inte minst genom Grahls värdefulla insatser blev Uppsala en plantskola för blivande simlärare över hela landet, vilket redan efter bara några få år satte sina spår i halvdussinet svenska städer.

År 1817 flyttade Grahl till Stockholm, där han fortsatte sin verksamhet i simningens tjänst, bland annat som initiativtagare till Stockholms Simsällskap. Få, om ens någon, har kunnat uppvisa sådana banbrytande insatser för svensk simundervisning som just Grahl stod för.

Upsala Simsällskap hade alltså genom Svanberg och Grahl fått en stabil grund att stå på. Nu kom det i fortsättningen an på simlärarna att på rätt sätt ta hand om arvet, att utveckla det vidare enligt stiftarnas intentioner.

Upsalas första badhus

Viljan, styrkan och ambitionerna fanns, men en riktig "arbetsplats" saknades. Inte förrän 1841 fick staden sitt första kallbadhus. Det var borgarna i Uppsala som då lät anlägga Uppsala Sim- och Badinrättning, som hölls flytande på tunnor. Till föreståndare, tillika simlärare och sekreterare utsågs Jean Ph.Boggiano, en både andligen och lekamligen mycket stor man, en stadens profil.

När hösten var i antågande bogserades badhuset en bit upp i Fyrisån och förtöjdes vid strandkanten. I längden klarade inte den bräckliga byggnaden "svartbäcksgubbarnas" framfart, dessa dansande isflak tog den efter bara femton år.

Två år senare stod på tillskyndan av stadens borgare ett nytt badhus färdigt för invigning. Den enkla men stilfulla byggnaden fick samma namn som sin föregångare men var avsedd för ett bredare utnyttjande. Till och med damerna fick sina badtimmar, vilka dock icke sammanföll med herrarnas.

Simhoppande pionjärer

Efter några år byggdes badet till med ett hopptorn. Nu uppkom nya och mera lustfyllda möjligheter än att bara behagfullt njuta av sitt badande. Man upptäckte att det gick att göra något av sin luftfärd mellan trampolinen och den mötande vattenytan. Och magisterproven kunde med ens kompletteras med prov i simhopp!

Två herrar som utnyttjade de nya möjligheterna var Lars Fredrik Isander och Anders Fredrik Mollberg. De experimenterade fram och stod fadder för var sitt hopp, vilka båda är kända och erkända vid hopptävlingar världen över.

Ett simsällskap även för kvinnor

En för många generationer känd person, en personlighet, blev simläraren O.W.Eckman. Med framsynthet tog han på sig en tung börda för att simskolan i Uppsala skulle behålla sin framskjutna plats på simkonstens område. Från 1880 började Eckman uppta simundervisning även för kvinnor, och sex år senare genomdrev han att kvinnornas promotion skulle ske gemensamt med männens. Möjligen efter ett till en början visst motstånd skulle denna ordning komma att ske allt framgent.

Mot slutet av seklet började tävlingsidrotten komma in även på simningens område. Detta sågs inte med blida ögon av Sällskapets styrelse. Svanberg däremot, han såg simningen som tävlingsform som en realitet inom Upsala Simsällskap och verkade i sinom tid för detta.

Nutid

Från och med sekelskiftet år 1900 är simundervisningen och simning i övrigt en integrerad verksamhet inom Sällskapet.

Läs gärna mer om Upsala Simsällskap i minnesboken som publicerades vid Sällskapets 200 årsjubileum år 1996. Boken kan erhållas via US kansli.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 05:55 Skribent: Webmaster

Postadress:
Upsala Simsällskap - Simidrott
Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Besöksadress:
Idrottsgatan 2
75333 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018222164
E-post: This is a mailto link

Se all info